Integritetspolicy

KUNDTJÄNST & ADMIN AV KUNDÄRENDE

Namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress, köphistorik och ordernummer behandlas i din kontakt med oss för att kunna ge god kundservice och administrera ditt ärende. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina olika personuppgifter är att det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig. Om du inte lämnar ovanstående personuppgifter har vi inte möjlighet att fullgöra vårt avtal eller i övrigt fullgöra våra åtaganden mot dig.

MARKNADSFÖRING

Ditt namn, telefonnummer, e-postadress, din köphistorik och uppgifter om din användning av sociala medier används för att skicka nyhetsbrev till dig via e-post. Den rättsliga grunden är ditt samtycke som vi inhämtat i samband med registrering av nyhetsbrev, skapande av ett kundkonto eller i samband med köp av fordon på PB Bilar AB. Du lämnar ditt samtycke när du registrerar dig, lämnar dina uppgifter till PB Bilar AB eller genomför ett köp hos oss.

STATISTIK

Vi behandlar ditt kundnummer och andra referensnummer i syfte att kunna göra statistiska sammanställningar. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att föra statistik och kunna utveckla vår hemsida och verksamhet.

HANTERING AV RETURER OCH REKLAMATIONER

Vi behandlar adress, namn, telefonnummer, e-postadress och köphistorik i syfte att kunna hantera din eventuella begäran om retur eller reklamationsärende. Den rättsliga grunden för denna behandling av personuppgifter är nödvändig för att kunna fullfölja rättsliga förpliktelser vi har enligt konsumentlagstiftningen.

BOKFÖRING

Vi behandlar uppgifter om de transaktioner som skett mellan dig och PB Bilar AB för bokföringsändamål. Uppgifterna som behandlas är namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Den rättsliga grunden är att det är nödvändigt för att kunna fullgöra den rättsliga förpliktelse vi har.

VEM KAN FÅ TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter behandlas huvudsakligen av PB Bilar AB.

Dina personuppgifter kan dock delas med tredjeparts- och samarbetspartners för att kunna fullfölja våra skyldigheter gentemot dig. Exempel på samarbetspartners kan vara tredjepartslager där din order registreras och paketeras, speditörer vid leverans av varor, kreditupplysnings- eller inkassobyråer för kreditupplysningskontroller samt advokatbyråer för hantering av juridiska frågor i verksamheten. Samtliga aktörer är självständigt ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter.

PB Bilar AB kan även lämna ut dina personuppgifter till tjänsteleverantörer och samarbetspartners som behandlar personuppgifter för vår räkning, så kallade personuppgiftsbiträden. Vi har avtal med våra personuppgiftsbiträden som säkerställer att personuppgifter behandlas enligt våra instruktioner och denna integritetspolicy.

PB Bilar AB kan även lämna ut dina personuppgifter till myndigheter vid begäran som kräver att PB Bilar AB överlämnar sådana personuppgifter.

PB Bilar AB behandlar normalt dina personuppgifter inom EU och EES. Om personuppgifterna skulle behandlas utanför EU och EES kommer vi säkerställa att överföringen sker på ett lagligt sätt och att dina uppgifter fortfarande skyddas av mottagande parter utanför EU/ESS.

HUR LÄNGE BEHANDLAS PERSONUPPGIFTER

PB Bilar AB behandlar bara personuppgifter så länge som det är nödvändigt för den anledning som uppgifterna samlades in för. Samma personuppgift kan lagras på flera olika platser för olika ändamål. Personuppgifter som behandlas för kundservice och för administration av kund behandlas under den nödvändiga tiden för att kunna fullgöra vårt avtal med dig eller så länge vi har ett berättigat intresse av uppgiftsbehandling.

Personuppgifter i marknadsföringssyfte behandlas tills att du återkallar ditt samtycke, avregistrerar dig eller på annat sätt begär att sluta kontakta dig. Uppgifterna för att föra statistik behandlas fram till dess att aktuellt bokföringsmaterial har raderats, närmare bestämt efter 7 år.

Personuppgifter som behandlas för att PB Bilar AB ska kunna fullfölja rättsliga förpliktelser mot dig behandlas under den tid som vi enligt lag har dessa rättsliga förpliktelser.

Personuppgifterna för bokföringsändamål behandlas i 7 år enligt den gällande bokföringslagstiftningen. Dina personuppgifter kan bevaras längre än vad som meddelats ovan om det är nödvändigt för att följa lagkrav, rättsliga bestämmelser eller myndighetsbeslut.

DINA RÄTTIGHETER

När PB Bilar AB behandlar dina personuppgifter har du rättigheter enligt lag. Dessa rättigheter är krav och villkor som närmare anges i EU:s dataskyddsförordning/GDPR.

RÄTT TILL TILLGÅNG

Du har rätt att få information om vilka exakta personuppgifter PB Bilar AB har om dig i form av ett registerutdrag.

RÄTT TILL RÄTTELSE

Du har rätt att begära att dina personuppgifter rättas om de är felaktiga. Du har även rätt att komplettera personuppgifter om de är ofullständiga.

RÄTT TILL BEGRÄNSNING

Du har rätt att begränsa de personuppgifter som finns lagrade hos oss. Det innebär att vi inte kommer att samla in mer personuppgifter än vad som är nödvändigt för att fullfölja ändamålet, och du kan säkerställa att det uppfylls.

RÄTT TILL RADERING

Du har rätt att begära att information om dig raderas. Du kan även dra tillbaka ditt samtycke för behandling av dina personuppgifter. Vi förbehåller oss rätten att inte radera uppgifter i de fall legala skyldigheter hindrar oss från detta, till exempel skyldigheter för att uppfylla rättsliga förpliktelser som vi omfattas av eller för att fastställa, göra eller försvara rättsliga anspråk.

RÄTT TILL DATAPORTABILITET

Om du har godkänt att vi behandlar dina personuppgifter via samtycke har du rätt att få de uppgifter som rör dig och som har lämnats till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig.

RÄTT ATT LÄMNA IN KLAGOMÅL

Om du är missnöjd med hur vi har behandlat dina personuppgifter kan du kontakta PB Bilar AB med våra kontaktuppgifter. Du har även rätt att lämna in eventuella klagomål rörande vår personuppgiftsbehandling till:

KONTAKTUPPGIFTER

PB Bilar AB Maskinistgatan 5 253 51 Påarp
Org.nr: 559200-4443
E-post: info@pbbilar.se

Kontakta oss

Om du har frågor eller önskar få ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, är du välkommen att kontakta oss. Vi förbehåller oss alltid rätten att ändra och uppdatera vår integritetspolicy för att åtgärda eventuella fel eller för att möta nya tekniska eller legala krav. Du hittar alltid den senaste uppdaterade versionen av vår integritetspolicy på PB Bilar AB:s hemsida.

Till startsidan